L2: Enhedernes gode ledelse (vedtaget)

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

 

Motivation

Den forgangne landsmødeperiodes fokus på Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber og udviklingen af Paletten som nyt arbejdsprogram har medført, at vi i dag har et langt stærkere fundament for at sikre god ledelse i vores enheder og skabe stærke fællesskaber blandt vores spejdere. Hovedbestyrelsen ønsker med dette forslag at opdatere og tydeliggøre den opgave og det ansvar, man har som leder i en enhed hos KFUM-Spejderne.

Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at fremhæve følgende:

  • At enhedens ledelses opgave er at planlægge og lede det daglige arbejde i enheden i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram, således at dette bliver lærerigt og udfordrende for den enkelte, idet vi ved, at det er en medvirkende faktor til at sikre vækst.
  • At alle ledere skal dygtiggøre sig på alle områder og ikke kun det kirkelige for at understøtte ovenstående.
  • At det er den enkelte enheds ansvar at medvirke til, at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere i netop den enhed.
  • At patruljesystemet anvendes således, at patruljelederen har ansvaret for arbejdet i patruljen i det omfang, patruljelederen formår det (f.eks. pga. alder), idet hovedbestyrelsen ser dette som et vigtigt element i at give børn og unge mod på at tage ansvar.
  • At medlemmerne i enhed for så vidt muligt deltager i planlægningen af enhedens arbejde, idet vi tror på, at det skaber det bedste program for enheden.
  • At den enkelte enheds ledelse skal arbejde for, at medlemmerne i enheden er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.

Hovedbestyrelsen stiller forslag om at tydeliggøre dette for familiespejdere, bævere, ulve, juniorspejdere, spejdere og seniorspejdere, jf. følgende forslagstekst. Der foreslås næsten enslydende rettelser i samtlige paragraffer om enheders ledelse (§ 16, § 18, § 20, § 22, § 24 og § 26).

 

Forslagstekst

Den fulde ordlyd af forslaget kan findes her:
Download L2: Enhedernes gode ledelse

 
Fodnote
Det bemærkes, at der i den første offentliggørelse af forslaget var opstået en fejl i renskrivningen af forslaget, således at bæverfamilier her blev kaldt bander. Det er selvfølgelig forkert, og fejlen er derfor rettet. Fejlen er rettet inden for 6-ugers fristen for offentliggørelse af forslag.