L3: Grupperådets overordnede ansvar (vedtaget*)

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

 

Motivation

Vi ved, at en vigtig faktor for gruppers succes er gruppens organisering og ledelse. Dette indebærer bl.a. at have et stærkt grupperåd, der sætter retning for gruppen og arbejder strategisk med at udvikle gruppen og sikre, at gruppen er og bliver et attraktiv tilbud for børn og unge samt et sted, hvor det er sjovt at være leder og frivillig. Med dette forslag, vores egen vækstindsatser og Spejdernes gruppeudviklingsstrategi ønsker hovedbestyrelsen at beskrive og understøtte, at alle grupper har de bedste forudsætninger for at bedrive god ledelse.

Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at tydeliggøre følgende:

 • At grupperådet er gruppens bestyrelse, og derfor har et almindeligt bestyrelsesansvar for gruppen ift. juridiske og økonomiske forpligtelser.
 • At grupperådet som bestyrelse har ansvaret for gruppens overordnede retning og udvikling samt rolle i lokalsamfundet.
 • At grupperådet har ansvaret for at sikre gode rammer for ledernes muligheder for at skabe godt spejderarbejde.
 • At grupperådet er ansvarlig for retningslinjer for samvær i gruppen.

Med forslaget ønsker Hovedbestyrelsen at tydeliggøre vigtigheden af, at alle grupper drøfter rammerne for samværet mellem gruppens medlemmer. Det er af afgørende vigtighed at børn, unge og voksne føler sig velkomne hos KFUM-Spejderne i Danmark og kan føle sig trygge i samværet med andre. Klare rammer og forventninger til samværet i gruppen forebygger mange af de dårlige situationer man kan havne i som gruppe, spejder eller leder, derfor er det vigtigt, at man i gruppen forholder sig til sådanne retningslinjer i fællesskab på årlig basis.

Den forgangne landsmødeperiodes fokus på Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber og udviklingen af Paletten som nyt arbejdsprogram har medført, at vi i dag har et langt stærkere fundament for at sikre god ledelse i vores grupper og skabe stærke fællesskaber blandt vores spejdere. Hovedbestyrelsen ønsker med dette forslag at tydeliggøre den opgave og det ansvar, man har som grupperåd hos KFUM-Spejderne, idet dette ikke i dag fremgår tydeligt at vores vedtægter.

 

Nuværende ordlyd:

§ 11. Grupperådet

1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende grupperåd. Grupperådet forpligter gruppen ved underskrift af rådets formand, rådets kasserer og gruppelederen, der alle skal være myndige.

2. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte repræsentanter jf. § 10 stk. 5. Enhedsledere og – assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne uden stemmeret. Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere sig yderligere. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom.

3. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet sig med formand, kasserer og sekretær. Formanden bør vælges blandt forældrerepræsentanterne.

4. Grupperådet udpeger enhedsledere og – assistenter, for familiespejderkoordinator samt klanleder og -assistent se dog § 15 stk. 4 og § 27 stk. 2 og stk. 3.

5. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære gruppemøde, vælger grupperådet en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære gruppemøde.

 

Ændringer i ordlyden:

§ 11. Grupperådet

1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende grupperåd. Grupperådet har ansvaret for gruppen ift.:

 • Almindeligt bestyrelsesansvar ift. juridiske og økonomiske forpligtelser, herunder udarbejdelse af budget og regnskab samt kontingentfastsættelse.
 • Gruppens overordnede udvikling og rolle i lokalsamfundet.
 • Rammerne for gruppens arbejde ift. fysiske, faciliteter og lederressourcer.
 • Sikring af udarbejdelse og årlig opdatering af retningslinjer for samvær i gruppen, løbende opmærksomhed på og sikring af kendskabet til disse.

2. Grupperådet forpligter gruppen ved underskrift af rådets formand, rådets kasserer og gruppelederen, der alle skal være myndige.

3. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte repræsentanter jf. § 10 stk. 5. Enhedsledere og – assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne uden stemmeret. Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere sig yderligere. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom.

4. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet sig med formand, kasserer og sekretær. Formanden bør vælges blandt forældrerepræsentanterne.

5. Grupperådet udpeger enhedsledere og – assistenter, for familiespejderkoordinator samt klanleder og -assistent se dog § 15 stk. 4 og § 27 stk. 2 og stk. 3.

6. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære gruppemøde, vælger grupperådet en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære gruppemøde.

 

Foreslået ordlyd:

§ 11. Grupperådet

1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende grupperåd. Grupperådet har ansvaret for gruppen ift.:

 • Almindeligt bestyrelsesansvar ift. juridiske og økonomiske forpligtelser, herunder udarbejdelse af budget og regnskab samt kontingentfastsættelse.
 • Gruppens overordnede udvikling og rolle i lokalsamfundet.
 • Rammerne for gruppens arbejde ift. fysiske, faciliteter og lederressourcer.
 • Sikring af udarbejdelse og årlig opdatering af retningslinjer for samvær i gruppen, løbende opmærksomhed på og sikring af kendskabet til disse.

2. Grupperådet forpligter gruppen ved underskrift af rådets formand, rådets kasserer og gruppelederen, der alle skal være myndige.

3. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte repræsentanter jf. § 10 stk. 5. Enhedsledere og – assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne uden stemmeret. Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere sig yderligere. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom.

4. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet sig med formand, kasserer og sekretær. Formanden bør vælges blandt forældrerepræsentanterne.

5. Grupperådet udpeger enhedsledere og – assistenter, for familiespejderkoordinator samt klanleder og -assistent se dog § 15 stk. 4 og § 27 stk. 2 og stk. 3.

6. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære gruppemøde, vælger grupperådet en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære gruppemøde.

 

Ændringsforslag

L3.1: Grupperådets overordnede ansvar

 

Afstemning

Vedtaget med ændringsforslag L3.1.