L1: Om distrikternes gode ledelse

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

Motivation for forslaget

Med de forgangne landsmødeperioders fokus på Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber og Spejdergruppen som lokalt kraftcenter, har vi i dag et stærkt afsæt til at styrke distrikternes ledelse. Med dette forslag ønsker hovedbestyrelsen at højne betydningen af ledelsen i distrikterne samt tydeliggøre distrikternes overordnede
ansvarsområder, da hovedbestyrelsen mener, at distrikterne har potentialet for at spille en central rolle i gruppernes udvikling.

På sidste landsmøde vedtog vi en række ændringer til korpsets love, som alle tydeliggjorde ledelsesansvaret i enheder og grupper. Forslagene var baseret på en stor
tværkorpslig undersøgelse af, hvad der har virket for grupper, der har oplevet vækst og succes. Dette forslag bygger videre på undersøgelsen og dialoger med distrikterne
om distrikternes rolle over den forgangne landsmødeperiode.

Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget ligeledes at tydeliggøre sammenhængen mellem enhedernes, gruppernes og distrikternes opgaver og dermed også skabe de
bedste forudsætninger for, at spejderne oplever kvalitet i spejderarbejdet og at flest mulige børn og unge har muligheden for at være spejdere.

Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at tydeliggøre følgende, at distriktsstaben har ansvar for at:

 • sikre, at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere, herunder at starte nye grupper.
 • styrke fællesskabet for spejdere og ledere mellem grupperne i distriktet.
 • understøtte gruppernes arbejde med at have fokus på kvalitet i spejderarbejdet.
 • sikre dialogen på tværs af organisationen og tilbyde sparring til de lokale grupper.
 • understøtte en lokal varetagelse af korpsets interesser, f.eks. gennem lokale Friluftsråd eller andre repræsentationer.
 • sikre, at der i landsmødeår udpeges repræsentanter til landsmødet til at varetage distriktets stemmer.
 • varetage distriktets forretninger og økonomi, f.eks. i forhold til centre, som distriktet måtte være engagerede i.

Forslagstekst

Nuværende ordlyd

§ 32. Ledelse

[…]

5. Distriktsstabens opgave består i under ansvar over
for distriktsrådet:

 • At tilbyde aktiviteter, hvor samværet med andre gruppers spejdere og ledere prioriteres højt.
 • At inddrage distriktets ledere og rovere i idéudvikling, planlægning og gennemførelse af arrangementer i distriktet.
 • At medvirke til ekspansionsindsatsen overfor distriktets lokale grupper, herunder lederhvervning.
 • At motivere distriktets ledere til at deltage i lederkurser.
 • At inspirere grupperne til at danne lokale netværk om f.eks. idécentre, senior- og
 • roverarbejde og familiespejder.
 • At afvikle internationale aktiviteter i samarbejde med de grønne centre.
 • Sikre, at der i landsmødeår afholdes valg af 1 deltager til landsmødet valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i distriktet, der ikke er ledere.

Foreslået ordlyd

§ 32. Ledelse

[…]

5. Distriktsstabens opgave består i under ansvar over
for distriktsrådet at:

 • sikre flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere, herunder opstart af nye grupper.
 • styrke fællesskabet for spejdere og ledere mellem grupperne.
 • understøtte de lokale gruppers arbejde med at have fokus på kvalitet i spejderarbejdet og løbende søge inspiration hertil gennem arbejdsprogram og uddannelsestilbud.
 • sikre dialog mellem distrikter, grupper, spejdercentre og korps, og som en del af dette arbejde for, at den enkelte spejder og leder ser sig som en del af en samlet bevægelse.
 • tilbyde sparring til de lokale grupper f.eks. gennem netværk og afholdelse af
 • udviklingssamtaler.
 • understøtte, at korpsets interesser varetages lokalt og kommunalt gennem f.eks. folkeoplysende- og friluftspolitiske organer.
 • sikre, at der jf. § 34 stk. 5 udpeges repræsentanter fra distriktet til landsmødet, herunder valg af 1 deltager til landsmødet valgt af og blande de over-15-årige medlemmer i distriktet, der ikke er ledere.
 • varetage distriktets forretninger og økonomi på forsvarlig vis.

Ændringer i ordlyden

§ 32. Ledelse

[…]

5. Distriktsstabens opgave består i under ansvar over
for distriktsrådet at:

 • sikre flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere, herunder opstart af nye grupper.
 • At tilbyde aktiviteter, hvor samværet med andre gruppers spejdere og ledere prioriteres højt.
 • styrke fællesskabet for spejdere og ledere mellem grupperne.
 • understøtte de lokale gruppers arbejde med at have fokus på kvalitet i spejderarbejdet og løbende søge inspiration hertil gennem arbejdsprogram og uddannelsestilbud.
 • sikre dialog mellem distrikter, grupper, spejdercentre og korps, og som en del af dette arbejde for, at den enkelte spejder og leder ser sig som en del af en samlet bevægelse.
 • tilbyde sparring til de lokale grupper f.eks. gennem netværk og afholdelse af
 • udviklingssamtaler.
 • understøtte, at korpsets interesser varetages lokalt og kommunalt gennem f.eks. folkeoplysende- og friluftspolitiske organer.
 • sikre, at der i landsmødeår jf. § 34 stk. 5 udpeges repræsentanter fra distriktet til landsmødet, herunder afholdes valg af 1 deltager til landsmødet valgt af og blande de over-15-årige medlemmer i distriktet, der ikke er ledere.
 • varetage distriktets forretninger og økonomi på forsvarlig vis.