L2: Tydeligt ansvar for hovedbestyrelsen

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

Motivation for forslaget

Korpsets love angiver i dag ikke et tydeligt ansvar for hovedbestyrelsens opgaver. Hovedbestyrelsen har i dag ansvar for ”at føre tilsyn med arbejdet” og at udpege en
række funktioner, hvis ansvarsområde og opgave ikke er defineret i lovene. Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at styrke ansvaret og forpligtelsen bag
funktionsbetegnelserne korpsets øvrige organisering og sætte tydeligere rammer for, hvad korpset kan forvente af hovedbestyrelsen arbejde.

I forlængelse af lovændringsforslag L1 ønsker hovedbestyrelsen ligeledes at tydeliggøre sammenhængen mellem enhedernes, gruppernes, distrikternes og
hovedbestyrelsens opgaver og dermed også skabe de bedste forudsætninger for, at spejderne oplever kvalitet i spejderarbejdet og at flest mulige børn og unge har
muligheden for at være spejdere.

Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at tydeliggøre følgende, at hovedbestyrelsen har ansvar for at:

 • overholde og varetage korpsets forpligtelser, forretninger, økonomi og samfundsmæssige interesser samt udarbejde og godkende bestemmelser vedrørende korpsets økonomiske og administrative forhold.
 • sikre, at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere.
 • understøtte grupper og distrikters arbejde med kvalitet i spejderarbejdet.
 • understøtte alle ledere i at lade børn og unge møde det kristne evangelium jf. korpsets formål.
 • sikre dialog på tværs af grupper, distriktet og korps.

Hovedbestyrelsen ønsker med dette forslag at tydeliggøre, hvilke ansvarsområder hovedbestyrelsen har på vegne af korpset. Derudover ønsker hovedbestyrelsen med
forslaget at sikre bedre mulighed for at organisere opgaverne på den måde, hvormed de bedst løses på det pågældende tidspunkt, f.eks. gennem nedsættelse af
funktioner, styregrupper samt projekt- og arbejdsgrupper. De nuværende funktioner og den nuværende organisering består som udgangspunkt efter landsmødet indtil en
ny hovedbestyrelse aktivt beslutter noget andet.

Forslagstekst

Nuværende ordlyd

§ 37. Hovedbestyrelsens opgaver

1. Hovedbestyrelsen har til opgave at lede korpset og
føre tilsyn med arbejdet. Herunder:
Valg og konstituering:
2. Nedsætte forretningsudvalg.
3. Hovedbestyrelsen kan nedsætte styregrupper samt
projekt- og arbejdsgrupper efter behov og fastsætter
disses forretningsorden.
Hovedbestyrelsen udpeger endvidere:

 • Korpsets uddannelsesleder.
 • Korpsets forkyndelsesleder.
 • Redaktører af korpsets publikationer.
 • Korpsets internationale sekretær.
 • Korpsets medlemmer af The Danish Scout Council.

Planer og projekter:
4. Godkende planer vedrørende korpsets arbejde
inden for styregruppernes arbejdsområder.
Bestemmelse og lovændringsforslag
5. Udarbejde bestemmelser efter landsmødets beslutninger, eller hvor det i øvrigt skønnes påkrævet.
Udarbejde ændringsforslag til korpsets love.
Økonomi:
6. Godkende det årlige budget.
Gennemgå det reviderede regnskab og offentliggøre det for korpsets medlemmer straks efter hovedbestyrelsens og revisionens godkendelse.
Træffe bestemmelser vedrørende korpsets økonomiske forhold.
Varetage korpsets interesser i de virksomheder, hvori korpset deltager.
Administration:
7. Hovedbestyrelsen antager og afskediger centrale medarbejdere i korpset.
Personale:
8. Hovedbestyrelsen antager og afskediger centrale medarbejdere i korpset
Møder:
9.Hovedbestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt.

§ 38. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg

1. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg består af 3-5
hovedbestyrelsesmedlemmer. Formand,
næstformand og kasserer er fødte medlemmer.

2. Forretningsudvalget holder møde mindst 4 gange
årligt og varetager korpsets daglige
forretningsførelse.

Foreslået ordlyd

§ 37. Hovedbestyrelsens opgaver

1. Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for
korpsets ledelse og udvikling, herunder at:

 • sikre overholdelsen af korpsets internationale forpligtelser ift. Verdensspejderorganisationen.
 • varetage tværkorpslige interesser og forpligtelser med de øvrige danske spejderkorps.
 • varetage korpsets forretninger og økonomi på forsvarlig vis, herunder at godkende regnskab og budget samt at offentliggøre korpsets regnskab snarest herefter.
 • varetage korpsets samfundsmæssige interesser og repræsentationer.
 • ansætte og afskedige medarbejdere med ledelsesansvar i korpset.
 • udarbejde og godkende bestemmelser efter landsmødets beslutninger vedrørende korpsets økonomiske og administrative forhold eller hvor det i øvrigt skønnes nødvendigt.
 • sikre, at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere.
 • understøtte grupper og distrikters arbejde med at have fokus på kvalitet i spejderarbejdet og løbende søge inspiration hertil gennem udvikling af arbejdsprogram og uddannelsestilbud.
 • understøtte grupper og distrikters arbejde med at lade børn og unge møde det kristne evangelium jf. § 3
 • sikre dialog mellem distrikter, grupper, spejdercentre og korps og som en del af dette arbejde for, at den enkelte spejder og leder ser sig som en del af en samlet bevægelse.

2. Hovedbestyrelsen kan organisere ovenstående ansvarsområder på den måde, hovedbestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt, f.eks. gennem udpegning af funktioner eller nedsættelse af styre-, projekt- eller arbejdsgrupper.

3. Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der under ansvar over for hovedbestyrelsen varetager KFUM-Spejdernes løbende forretninger samt økonomiske og juridiske forpligtelser inden for de rammer hovedbestyrelsen fastsætter.