L3: Gode rammer for lokalt samarbejde

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

Motivation for forslaget

Korpsets love indeholder i dag en beskrivelse af, hvordan man kan indgå et permanent lokalt samarbejde med en enhed fra et andet internationalt anerkendt korps.
Hovedbestyrelsen mener, at beskrivelsen ikke længere opfylder det formål, den engang var tiltænkt, men tværtimod kan spænde ben og besværliggøre lokale samarbejder, og at den i store træk er overflødig.

Hovedbestyrelsen er af den klare overbevisning, at en gruppe må indgå lokalt samarbejde med dem, de finder det relevant at samarbejde med for at skabe godt
spejderarbejde. Dette styrker det lokale fællesskab og engagementet som lokalt kraftcenter. Det kunne være et samarbejde med en enhed fra et internationalt anerkendt korps f.eks. Det Danske Spejderkorps eller De grønne pigespejdere som paragraffen omhandler i dag, men det kunne også være andre lokale partnere f.eks. FDF, KFUM og KFUK, lokale menighedsråd, lokale kirker eller lokale samråd. Samtidig opstiller paragraffen en del regler for, hvordan et samarbejde skal indgås. Hovedbestyrelsen mener, at det må være op til den enkelte gruppe, hvordan de vil opbygge det bedst mulige samarbejde under de forhold, der gør sig gældende i det pågældende tilfælde.

Hovedbestyrelsen foreslår derfor, at § 39 slettes.

Forslagstekst

Nuværende ordlyd

§ 39. Lokalt samarbejde med enheder fra andre
korps

1. I tilfælde, hvor en gruppe ønsker et permanent samarbejde med en enhed fra et andet korps, skal dette forhandles på et forældremøde, før gruppebestyrelsen træffer den endelige beslutning.
2. Et fælles råd som ansvarlig instans for et permanent samarbejde mellem en gruppe og en enhed fra et andet korps kan kun oprettes, hvis det drejer sig om en enhed fra et internationalt anerkendt spejderkorps med et i det væsentlige overensstemmende formål.
3. Det fælles råd skal opfylde bestemmelserne i love og vedtægter i de 2 korps og skal underskrive overenskomst med hvert af de 2 korps. Ved ethvert permanent samarbejde mellem en gruppe og en enhed fra et andet korps skal der til stadighed være mindst 1 ansvarlig leder fra hvert korps.
4. Gruppebestyrelsen eller det fælles råd skal påse, at forældrene er orienteret om alle fælles arrangementer.

Foreslået ordlyd

(afsnittet slettes)