L4: Tydelige rammer for grupper og distrikter

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

Motivation for forslaget

Hovedbestyrelsen har konstateret, at korpsets love i deres nuværende form mangler væsentlige formaliteter, hvorfor disse foreslås indskrevet i lovene. Det drejer sig om henholdsvis gruppens generalforsamling og distriktsmødet status som øverste myndighed i gruppe og distrikt samt rammerne for nedlæggelse af grupper og distrikter.
Forslaget er skrevet ud fra hovedbestyrelsens opfattelse af gældende praksis. Ift. nedlæggelse af grupper og distrikter er lovændringsforslaget udformet med udgangspunkt i § 43 Ophævelse af korpset.

Forslagstekst

Nuværende ordlyd

§ 9. Oprettelse og nedlæggelse

1. En gruppe er oprettet, når der er dannet gruppebestyrelse, og oprettelsen er godkendt af hovedbestyrelsen.
2. Hvis en gruppe nedlægges, tilfalder dens materiel og øvrige formue det pågældende distrikt.
Gruppebestyrelsen kan dog inden nedlæggelsen bestemme, at gruppens materiel og øvrige formue skal tilfalde andet lokalt, kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.
3. Hvis en gruppe nedlægges, skal dette meddeles Administrationscentret ved indsendelse af udskrift af forhandlingsprotokol samt afsluttet, revideret regnskab.

§ 10. Gruppens generalforsamling

1. Gruppens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til de stemmeberettigede.
[…]

§ 29. Oprettelse og nedlæggelse

1. Grupper samles af hovedbestyrelsen i samråd med de pågældende grupper i distrikter. Distriktet bør omfatte mindst 15 grupper, 600-800 medlemmer og dække et område, der i videst muligt omfang tager hensyn til særlige, lokale forhold.

2. Hvis et distrikt nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue de distrikter, hvortil grupperne i det nedlagte distrikt overflyttes. De distrikter, hvortil grupperne overflyttes, fordeler det nedlagte distrikts materiel og øvrige formue under hensyntagen til antallet af medlemmer i de overflyttede grupper. Hvis et distrikt og alle dets grupper nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue KFUM-Spejderne i Danmark.

§ 30. Distriktsmødet

1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer i distriktets grupper.

[…]

Foreslået ordlyd

§ 9. Oprettelse og nedlæggelse

1. En gruppe er oprettet, når der er dannet gruppebestyrelse, og oprettelsen er godkendt af hovedbestyrelsen.
2. Forslag om en gruppes nedlæggelse skal angives i gruppens generalforsamlings dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, ved
det første med 3/4 af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal. Jf. § 6 kan
hovedbestyrelsen, når særlige forhold taler for det, nedlægge enhver gruppe
3. Hvis en gruppe nedlægges, tilfalder dens materiel og øvrige formue det pågældende distrikt.
Gruppebestyrelsen kan dog inden nedlæggelsen bestemme, at gruppens materiel og øvrige formue skal tilfalde andet lokalt, kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.
4. Hvis en gruppe nedlægges, skal dette meddeles Administrationscentret ved indsendelse af udskrift af forhandlingsprotokol samt afsluttet, revideret regnskab.

§ 10. Gruppens generalforsamling

1. Gruppens generalforsamling er gruppens øverste myndighed
2. Gruppens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til de stemmeberettigede.
[…]

§ 29. Oprettelse og nedlæggelse

1. Grupper samles af hovedbestyrelsen i samråd med de pågældende grupper i distrikter. Distriktet bør omfatte mindst 15 grupper, 600-800 medlemmer og dække et område, der i videst muligt omfang tager hensyn til særlige, lokale forhold.
2. Forslag om et distrikts nedlæggelse skal angives i distriktsmødets dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende distriktsmøder, ved det første med 3/4 af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal. Jf. § 6 kan hovedbestyrelsen, når
særlige forhold taler for det, nedlægge ethvert distrikt.
3. Hvis et distrikt nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue de distrikter, hvortil grupperne i det nedlagte distrikt overflyttes. De distrikter, hvortil grupperne overflyttes, fordeler det nedlagte distrikts materiel og øvrige formue under hensyntagen til antallet af medlemmer i de overflyttede grupper. Hvis et distrikt og alle dets grupper nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue KFUM-Spejderne i Danmark.

§ 30. Distriktsmødet

1. Distriktsmødet er distriktets øverste myndighed
2. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer i distriktets grupper.

[…]

Ændringer i ordlyden

§ 9. Oprettelse og nedlæggelse

1. En gruppe er oprettet, når der er dannet gruppebestyrelse, og oprettelsen er godkendt af hovedbestyrelsen.
2. Forslag om en gruppes nedlæggelse skal angives i gruppens generalforsamlings dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, ved
det første med 3/4 af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal. Jf. § 6 kan
hovedbestyrelsen, når særlige forhold taler for det, nedlægge enhver gruppe

32. Hvis en gruppe nedlægges, tilfalder dens materiel og øvrige formue det pågældende distrikt.
Gruppebestyrelsen kan dog inden nedlæggelsen bestemme, at gruppens materiel og øvrige formue skal tilfalde andet lokalt, kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.
43. Hvis en gruppe nedlægges, skal dette meddeles Administrationscentret ved indsendelse af udskrift af forhandlingsprotokol samt afsluttet, revideret regnskab.

§ 10. Gruppens generalforsamling

1. Gruppens generalforsamling er gruppens øverste myndighed
21. Gruppens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til de stemmeberettigede.
[…]

§ 29. Oprettelse og nedlæggelse

1. Grupper samles af hovedbestyrelsen i samråd med de pågældende grupper i distrikter. Distriktet bør omfatte mindst 15 grupper, 600-800 medlemmer og dække et område, der i videst muligt omfang tager hensyn til særlige, lokale forhold.
2. Forslag om et distrikts nedlæggelse skal angives i distriktsmødets dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende distriktsmøder, ved det første med 3/4 af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal. Jf. § 6 kan hovedbestyrelsen, når
særlige forhold taler for det, nedlægge ethvert distrikt.

32. Hvis et distrikt nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue de distrikter, hvortil grupperne i det nedlagte distrikt overflyttes. De distrikter, hvortil grupperne overflyttes, fordeler det nedlagte distrikts materiel og øvrige formue under hensyntagen til antallet af medlemmer i de overflyttede grupper. Hvis et distrikt og alle dets grupper nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue KFUM-Spejderne i Danmark.

§ 30. Distriktsmødet

1. Distriktsmødet er distriktets øverste myndighed
21. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer i distriktets grupper.

[…]