Lovforslag

L7: Flere om ledelsen

Forslagsstillere
Rosenvænget Gruppe, Hafnia Distrikt & Hærvejens Distrikt
Motivation

Der ses en voksende tendens til, at grupper vælger flere gruppeledere. Ledelsesfællesskabet kan for nogle være en hjælp til at løse de mange opgaver, man som gruppeleder står med, men det kan også være et værdifuldt sparringsfællesskab. Tendensen har nu også nået distrikterne.

Såvel gruppen som distriktet har mulighed for at vælge assistenter til at tage del i ledelsen. Disse er dog alene assistenter og har ikke mandat som gruppelederen og distriktschefen. I ledelserne kan man sparre og deles om opgaverne, men i sidste ende har lederen og chefen en særlig rolle, som de ikke deler med assistenterne. Vi, forslagsstillere, er gruppeledere og distriktschefer, og vi ønsker at lede i fællesskaber.

De mange grupper, som i dag allerede har flere gruppeledere, oplever udfordringer i forhold til kommunikation med korpsets sekretariat. Der er nemlig mange mails til gruppelederne, som kun sendes til den af de valgte gruppeledere, hvis navn kommer først i alfabetet. Og det modsvarer ikke nødvendigvis sådan, som grupperne har indrettet sig. Vigtig information kan dermed gå tabt. Det aktuelt eneste distrikt med to distriktschefer har af de samme årsager været nødsaget til kun at oprette den ene med funktionen i medlemsservice.

Vi ønsker, at vores vedtægter følger med tiden og afspejler medlemmernes virkelighed.

Nuværende ordlyd

§ 7. Medlemmer

[…]

Udelukkelse:

9. Ingen familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder, seniorspejder eller rover kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen. Dog kan distriktschefen også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med gruppebestyrelsen.

En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen.
Udelukkelser foretages under ansvar over for den respektive gruppebestyrelse eller distriktsråd, og kun når der er særlige grunde hertil.

Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om udelukkelse træffes.

 

§ 8. Ledere

[…]

Udnævnelse:

7. Forinden en leder udnævnes i en gruppe, skal lederen godkendes af gruppebestyrelsen og have modtaget korpsets lederbrev. Lederbrev tildeles efter en samtale med gruppelederen.

[…]

 

§10 Gruppens generalforsamling

[…]

3. Dagsorden til gruppens generalforsamling er:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
 • Valg af gruppeleder og gruppeassistenter.
 • Valg af medlemmer til gruppebestyrelse.
 • Valg af to revisorer.
 • Eventuelt.

4. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter:

De tilstedeværende ledere i gruppen vælger gruppeleder og et antal gruppeassistenter. Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette.

5. Ved valget til gruppebestyrelsen opdeles generalforsamlingen i 2 valggrupper:

[…]

Ud over de valgte fra de to valggrupper, er gruppelederen også medlem af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 11. Gruppebestyrelsen

[…]

2. Gruppebestyrelsen forpligter gruppen ved underskrift af bestyrelsesformanden, bestyrelsens kasserer og gruppelederen. Såfremt hverken bestyrelsesformanden, kasserer eller gruppelederen er myndige, udpeger gruppebestyrelsen på et møde én yderligere, navngiven, myndig person, som særligt tegningsberettiget. Såfremt der er andre medlemmer i gruppebestyrelsen, der er myndige, bør et af disse myndige medlemmer udpeges som særligt tegningsberettiget. Såfremt ingen i gruppebestyrelsen er myndige, bør den særligt tegningsberettigede udpeges i forældrekredsen. Gruppebestyrelsen forpligter i sådanne tilfælde gruppen ved underskrift af den særligt tegningsberettigede i forening med bestyrelsesformanden og gruppebestyrelsens kasserer eller i forening med bestyrelsesformanden og gruppelederen.

3. Gruppebestyrelsen består af de på gruppens generalforsamling valgte repræsentanter jf. §10 stk. 5. Enhedsledere og -assistenter kan inviteres til gruppebestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Herudover kan gruppebestyrelsen for et år ad gangen supplere sig yderligere med 1-2 medlemmer. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom. De indsupplerede medlemmer må ikke sammen med gruppeleder og valgte ledere fra valggruppe b udgøre et flertal af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 12. Økonomi

[…]

2. Gruppens regnskab, der føres af den af gruppebestyrelsen valgte kasserer, revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer og fremsendes til distriktschefen inden den 1. april i det efter det pågældende regnskabsår følgende år.

[…]

 

§ 13. Enheder

[…]

3. Gruppen ledes under ansvar over for gruppebestyrelsen af en gruppeleder, der har en eller flere gruppeassistenter til hjælp.

[…]

 

§ 14. Gruppelederen og gruppeassistenter

1. Gruppelederen og de(n) valgte gruppeassistent(er) har ansvar for at lede gruppens arbejde samt støtte og hjælpe enhederne, herunder at:

[…]

2. Gruppelederen og de(n) valgte gruppeassistent(er) udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor gruppebestyrelsen.

 

§ 16. Ledelse

1. Familiespejder-enhedens leder er familiespejderkoordinatoren, der koordinerer arbejdet i familiespejder-enheden under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Familiespejderkoordinatoren vælges af familiespejderrådet og skal godkendes af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 18. Ledelse

1. Bæverflokkens leder er bæverlederen, der leder bæverflokken under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør bæverlederen have en eller flere bæverassistenter.

[…]

 

§ 20. Ledelse

1. Ulveflokkens leder er floklederen, der leder flokken under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør floklederen have en eller flere flokassistenter.

[…]

 

§ 22. Ledelse

1. Juniorspejdertroppens leder er juniortroplederen, der leder troppen under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør juniortroplederen have en eller flere juniortropassistenter.

[…]

 

§ 24. Ledelse

1. Troppen ledes under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen af troplederen. Troplederen bør til hjælp have en eller flere tropassistenter.

[…]

 

§ 26. Ledelse

1. Seniorspejdertroppen ledes under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen af seniortroplederen, der til hjælp bør have en eller flere seniortropassistenter.

[…]

 

§ 28. Ledelse

1. Klanen ledes under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen af klanlederen, der har en klanassistent til hjælp.

[…]

 

§ 30. Distriktsmødet

1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer i distriktets grupper.

[…]

 

§ 31. Distriktsrådet

1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved underskrift af distriktschefen, kassereren og yderligere et medlem af rådet.

Såfremt hverken formanden eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af distriktsrådets medlemmer, der skriver under sammen med formand og kasserer for at forpligte distriktet, er myndig. Er ingen af distriktsrådets medlemmer myndige, udpeger distriktsrådet en myndig person som særligt tegningsberettiget. Distriktet forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i fællesskab med formanden og kassereren eller i forening med formanden og et yderligere medlem af distriktsrådet.

2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, distriktschefen og distriktsassistenterne. Distriktsrådet kan supplere sig med andre medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er formand for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet.

 

§ 32. Ledelse

1. Distriktet ledes af distriktschefen under ansvar over for distriktsrådet.

2. Distriktsstaben består af distriktschef og et antal distriktsassistenter, som vælges for 2 år ad gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det antal distriktsassistenter, som distriktsmødet finder nødvendigt. En af distriktsassistenterne vælges som distriktsuddannelsesleder.

Ændring i ordlyd

§ 7. Medlemmer

[…]

Udelukkelse:

9. Ingen familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder, seniorspejder eller rover kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen/-erne. Dog kan distriktschefen/-erne i det pågældende distrikt også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med gruppebestyrelsen.

En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen/-erne.
Udelukkelser foretages under ansvar over for den respektive gruppebestyrelse eller distriktsråd, og kun når der er særlige grunde hertil.

Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om udelukkelse træffes.

 

§ 8. Ledere

[…]

Udnævnelse:

7. Forinden en leder udnævnes i en gruppe, skal lederen godkendes af gruppebestyrelsen og have modtaget korpsets lederbrev. Lederbrev tildeles efter en samtale med gruppelederen/-erne.

[…]

 

§10 Gruppens generalforsamling

[…]

3. Dagsorden til gruppens generalforsamling er:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
 • Valg af gruppeledere (1-3 kan vælges) og gruppeassistenter.
 • Valg af medlemmer til gruppebestyrelse.
 • Valg af to revisorer.
 • Eventuelt.

4. Valg af gruppeledere og gruppeassistenter:

De tilstedeværende ledere i gruppen vælger gruppeledere og et antal gruppeassistenter. Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette.

5. Ved valget til gruppebestyrelsen opdeles generalforsamlingen i 2 valggrupper:

[…]

Ud over de valgte fra de to valggrupper, er gruppelederen gruppelederne også medlem af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 11. Gruppebestyrelsen

[…]

2. Gruppebestyrelsen forpligter gruppen ved underskrift af bestyrelsesformanden, bestyrelsens kasserer og gruppelederen en af de valgte gruppeledere. I fald en gruppe vælger flere end en gruppeleder, vil alle gruppeledere kunne handle og underskrive på gruppens vegne. Såfremt hverken bestyrelsesformanden, kasserer eller gruppelederen/-erne er myndige, udpeger gruppebestyrelsen på et møde én yderligere, navngiven, myndig person, som særligt tegningsberettiget. Såfremt der er andre medlemmer i gruppebestyrelsen, der er myndige, bør et af disse myndige medlemmer udpeges som særligt tegningsberettiget. Såfremt ingen i gruppebestyrelsen er myndige, bør den særligt tegningsberettigede udpeges i forældrekredsen. Gruppebestyrelsen forpligter i sådanne tilfælde gruppen ved underskrift af den særligt tegningsberettigede i forening med bestyrelsesformanden og gruppebestyrelsens kasserer eller i forening med bestyrelsesformanden og gruppelederen/-erne.

3. Gruppebestyrelsen består af de på gruppens generalforsamling valgte repræsentanter jf. §10 stk. 5. Enhedsledere og -assistenter kan inviteres til gruppebestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Herudover kan gruppebestyrelsen for et år ad gangen supplere sig yderligere med 1-2 medlemmer. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom. De indsupplerede medlemmer må ikke sammen med gruppeleder og valgte ledere fra valggruppe b udgøre et flertal af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 12. Økonomi

[…]

2. Gruppens regnskab, der føres af den af gruppebestyrelsen valgte kasserer, revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer og fremsendes til distriktschefen/-erne inden den 1. april i det efter det pågældende regnskabsår følgende år.

[…]

 

§ 13. Enheder

[…]

3. Gruppen ledes under ansvar over for gruppebestyrelsen af en eller flere gruppeledere, der har en eller flere gruppeassistenter til hjælp.

[…]

 

§ 14. Gruppelederen/-erne og gruppeassistenter

1. Gruppelederen/-erne og de(n) valgte gruppeassistent(er) har ansvar for at lede gruppens arbejde samt støtte og hjælpe enhederne, herunder at:

[…]

2. Gruppelederen/-erne og de(n) valgte gruppeassistent(er) udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor gruppebestyrelsen.

 

§ 16. Ledelse

1. Familiespejder-enhedens leder er familiespejderkoordinatoren, der koordinerer arbejdet i familiespejder-enheden under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen. Familiespejderkoordinatoren vælges af familiespejderrådet og skal godkendes af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 18. Ledelse

1. Bæverflokkens leder er bæverlederen, der leder bæverflokken under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør bæverlederen have en eller flere bæverassistenter.

[…]

 

§ 20. Ledelse

1. Ulveflokkens leder er floklederen, der leder flokken under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør floklederen have en eller flere flokassistenter.

[…]

 

§ 22. Ledelse

1. Juniorspejdertroppens leder er juniortroplederen, der leder troppen under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør juniortroplederen have en eller flere juniortropassistenter.

[…]

 

§ 24. Ledelse

1. Troppen ledes under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen af troplederen. Troplederen bør til hjælp have en eller flere tropassistenter.

[…]

 

§ 26. Ledelse

1. Seniorspejdertroppen ledes under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen af seniortroplederen, der til hjælp bør have en eller flere seniortropassistenter.

[…]

 

§ 28. Ledelse

1. Klanen ledes under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen af klanlederen, der har en klanassistent til hjælp.

[…]

 

§ 30. Distriktsmødet

1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til alle gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer i distriktets grupper.

[…]

 

§ 31. Distriktsrådet

1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved underskrift af distriktschefen en af de valgte distriktschefer, kassereren og yderligere et medlem af rådet.

Den eller de valgte distriktschefer udgør sammen et formandskab for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet. Vælges alene én distriktschef er vedkommende formand for distriktsrådet.

Såfremt hverken formanden ingen i formandskabet eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af distriktsrådets medlemmer, der skriver under sammen med formand en af de valgte distriktschefer og kasserer for at forpligte distriktet, er myndig. Er ingen af distriktsrådets medlemmer myndige, udpeger distriktsrådet en myndig person som særligt tegningsberettiget. Distriktet forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i fællesskab med formanden en af de valgte distriktschefer og kassereren eller i forening med formanden en af de valgte distriktschefer og et yderligere medlem af distriktsrådet.

2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, distriktschefen/-erne og distriktsassistenterne. Har en gruppe flere gruppeledere, vil de alle have plads i distriktsrådet. Distriktsrådet kan supplere sig med andre medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er formand for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet.

 

§ 32. Ledelse

1. Distriktet ledes af distriktschefen den eller de valgte distriktschefer under ansvar over for distriktsrådet.

2. Distriktsstaben består af 1-2 distriktschefer og et antal distriktsassistenter, som vælges for 2 år ad gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det antal distriktsassistenter, som distriktsmødet finder nødvendigt. En af distriktsassistenterne vælges som distriktsuddannelsesleder.

Forslået ordlyd

§ 7. Medlemmer

[…]

Udelukkelse:

9. Ingen familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder, seniorspejder eller rover kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen/-erne. Dog kan distriktschefen/-erne i det pågældende distrikt også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med gruppebestyrelsen.

En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen/-erne.
Udelukkelser foretages under ansvar over for den respektive gruppebestyrelse eller distriktsråd, og kun når der er særlige grunde hertil.

Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om udelukkelse træffes.

 

§ 8. Ledere

[…]

Udnævnelse:

7. Forinden en leder udnævnes i en gruppe, skal lederen godkendes af gruppebestyrelsen og have modtaget korpsets lederbrev. Lederbrev tildeles efter en samtale med gruppelederen/-erne.

[…]

 

§10 Gruppens generalforsamling

[…]

3. Dagsorden til gruppens generalforsamling er:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
 • Valg af gruppeledere (1-3 kan vælges) og gruppeassistenter.
 • Valg af medlemmer til gruppebestyrelse.
 • Valg af to revisorer.
 • Eventuelt.

4. Valg af gruppeledere og gruppeassistenter:

De tilstedeværende ledere i gruppen vælger gruppeledere og et antal gruppeassistenter. Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette.

5. Ved valget til gruppebestyrelsen opdeles generalforsamlingen i 2 valggrupper:

[…]

Ud over de valgte fra de to valggrupper, er gruppelederne også medlem af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 11. Gruppebestyrelsen

[…]

2. Gruppebestyrelsen forpligter gruppen ved underskrift af bestyrelsesformanden, bestyrelsens kasserer og en af de valgte gruppeledere. I fald en gruppe vælger flere end en gruppeleder, vil alle gruppeledere kunne handle og underskrive på gruppens vegne. Såfremt hverken bestyrelsesformanden, kasserer eller gruppelederen/-erne er myndige, udpeger gruppebestyrelsen på et møde én yderligere, navngiven, myndig person, som særligt tegningsberettiget. Såfremt der er andre medlemmer i gruppebestyrelsen, der er myndige, bør et af disse myndige medlemmer udpeges som særligt tegningsberettiget. Såfremt ingen i gruppebestyrelsen er myndige, bør den særligt tegningsberettigede udpeges i forældrekredsen. Gruppebestyrelsen forpligter i sådanne tilfælde gruppen ved underskrift af den særligt tegningsberettigede i forening med bestyrelsesformanden og gruppebestyrelsens kasserer eller i forening med bestyrelsesformanden og gruppelederen/-erne.

3. Gruppebestyrelsen består af de på gruppens generalforsamling valgte repræsentanter jf. §10 stk. 5. Enhedsledere og -assistenter kan inviteres til gruppebestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Herudover kan gruppebestyrelsen for et år ad gangen supplere sig yderligere med 1-2 medlemmer. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom. De indsupplerede medlemmer må ikke sammen med valgte ledere fra valggruppe b udgøre et flertal af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 12. Økonomi

[…]

2. Gruppens regnskab, der føres af den af gruppebestyrelsen valgte kasserer, revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer og fremsendes til distriktschefen/-erne inden den 1. april i det efter det pågældende regnskabsår følgende år.

[…]

 

§ 13. Enheder

[…]

3. Gruppen ledes under ansvar over for gruppebestyrelsen af en eller flere gruppeledere, der har en eller flere gruppeassistenter til hjælp.

[…]

 

§ 14. Gruppelederen/-erne og gruppeassistenter

1. Gruppelederen/-erne og de(n) valgte gruppeassistent(er) har ansvar for at lede gruppens arbejde samt støtte og hjælpe enhederne, herunder at:

[…]

2. Gruppelederen/-erne og de(n) valgte gruppeassistent(er) udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor gruppebestyrelsen.

 

§ 16. Ledelse

1. Familiespejder-enhedens leder er familiespejderkoordinatoren, der koordinerer arbejdet i familiespejder-enheden under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen. Familiespejderkoordinatoren vælges af familiespejderrådet og skal godkendes af gruppebestyrelsen.

[…]

 

§ 18. Ledelse

1. Bæverflokkens leder er bæverlederen, der leder bæverflokken under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør bæverlederen have en eller flere bæverassistenter.

[…]

 

§ 20. Ledelse

1. Ulveflokkens leder er floklederen, der leder flokken under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør floklederen have en eller flere flokassistenter.

[…]

 

§ 22. Ledelse

1. Juniorspejdertroppens leder er juniortroplederen, der leder troppen under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør juniortroplederen have en eller flere juniortropassistenter.

[…]

 

§ 24. Ledelse

1. Troppen ledes under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen af troplederen. Troplederen bør til hjælp have en eller flere tropassistenter.

[…]

 

§ 26. Ledelse

1. Seniorspejdertroppen ledes under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen af seniortroplederen, der til hjælp bør have en eller flere seniortropassistenter.

[…]

 

§ 28. Ledelse

1. Klanen ledes under ansvar over for gruppelederen/-erne og gruppebestyrelsen af klanlederen, der har en klanassistent til hjælp.

[…]

 

§ 30. Distriktsmødet

1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til alle gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer i distriktets grupper.

[…]

 

§ 31. Distriktsrådet

1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved underskrift af en af de valgte distriktschefer, kassereren og yderligere et medlem af rådet.

Den eller de valgte distriktschefer udgør sammen et formandskab for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet. Vælges alene én distriktschef er vedkommende formand for distriktsrådet.

Såfremt ingen i formandskabet eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af distriktsrådets medlemmer, der skriver under sammen med en af de valgte distriktschefer og kasserer for at forpligte distriktet, er myndig. Er ingen af distriktsrådets medlemmer myndige, udpeger distriktsrådet en myndig person som særligt tegningsberettiget. Distriktet forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i fællesskab med en af de valgte distriktschefer og kassereren eller i forening med en af de valgte distriktschefer og et yderligere medlem af distriktsrådet.

2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, distriktschefen/-erne og distriktsassistenterne. Har en gruppe flere gruppeledere, vil de alle have plads i distriktsrådet. Distriktsrådet kan supplere sig med andre medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det ordinære distriktsmøde.

 

§ 32. Ledelse

1. Distriktet ledes af den eller de valgte distriktschefer under ansvar over for distriktsrådet.

2. Distriktsstaben består af 1-2 distriktschefer og et antal distriktsassistenter, som vælges for 2 år ad gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det antal distriktsassistenter, som distriktsmødet finder nødvendigt. En af distriktsassistenterne vælges som distriktsuddannelsesleder.

Se alle forslag

Vi ses 26.-27. sep. til Landsmøde 2020

Landsmødet er vores lejrbål, hvor vi har tid og mulighed for at mødes og snakke tingene og retningen igennem. 26.-27. september slår vi teltene op ved MESSE C i Fredericia.